Privacy statement

 

Informdata, een handelsnaam van Lamib B.V., gevestigd Skagerrak 22-2, 9723 JR Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57848955 hierna Informdata.

In deze verklaring informeren wij u over het gebruik van persoonsgegevens door Informdata.

Persoonsgegevens

Informdata onderscheidt de volgende groepen met persoonsgegevens, verkregen uit:

 • Aan Informdata gerichte informatieverzoeken
  • Verwerking
   Contact- en persoonsgegevens noodzakelijk voor het informatieverzoek.
  • Gebruik
   Deze gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij noodzakelijk voor het informatieverzoek.
  • Bewaartermijn
   zolang als nodig is voor de uitvoering van het verzoek dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen, met een maximum van 8 jaar.

 • Publicaties openbare bronnen
  • openbare informatie gepubliceerd door, maar niet beperkt tot, gemeentelijke, regionale en landelijke overheden.
  • Doel en grondslag
   De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het nakomen van wet- en regelgeving door en / of de gerechtvaardigde belangen van onze klanten. Dat kan inhouden dat de gegevens worden gedeeld met derden onder de strikte voorwaarde dat deze uitsluitend gebruikt worden voor het vooraf vastgestelde doel.
  • Bewaartermijn
   gegevens worden, voor zover mogelijk en van toepassing, bewaard conform de bewaartermijn van de bron of voor een periode van maximaal 8 jaar

Beveiliging persoonsgegevens

Informdata maakt gebruik van, in redelijkheid noodzakelijke, hoogstaande technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om er voor te zorgen dat de verwerking en opslag van persoonsgegevens zijn beschermd tegen niet geoorloofd gebruik.

Dit is een doorlopend proces en wordt waar nodig aangepast aan veranderende omstandigheden en technologie.

Privacyrechten

U heeft het recht om inzage te vragen in de gegevens die wij van u verwerken en indien daar aanleiding toe is een verzoek indienen tot aanpassing van de gegevens, deze te verwijderen of de verwerking van de gegevens te beperken.

Voor meer informatie daarover kijk op de pagina consument.

Wij wijzen er op dat wij niet altijd verplicht zijn om gehoor te geven aan een verzoek. Wij informeren u dan over de reden.

Om zeker te zijn dat u gerechtigd bent om een verzoek in te dienen en daarmee misbruik tegen te gaan verlangen wij altijd een kopie identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. U heeft het recht om uw BSN nummer en pasfoto daarop onzichtbaar te maken.

Indien u van mening bent dat het verwerken van uw persoonsgegevens in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Opslag gegevens

Gegevens worden uitsluitend opgeslagen in landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden.

Aanpassingen

Informdata behoudt zich te alle tijden het recht voor om dit privacy statement aan te passen.